Thương mại hàng hoá Úc trong năm 2015-2016 theo mức độ xử...

Thương mại hàng hoá Úc trong năm 2015-2016 theo mức độ xử lý

968
0
SHARE

Xuất khẩu:

Trong năm 2015-2016, xuất khẩu các sản phẩm thô chưa xử lý giảm 10,2%, đạt 126,2 tỷ AUD và sản phẩm thô đã qua xử lý giảm 2,8%, đạt 49,3 tỷ AUD. Xuất khẩu các mặt hàng chế tạo tăng 2,6%, đạt 44,5 tỷ AUD, trong đó xuất khẩu hàng chế biến giản đơn (STM) (trừ nickel) tăng 0,3%, đạt 14,2 tỷ AUD và xuất khẩu hàng chế tạo sâu (ETM) tăng 3,7%, đạt 30,3 tỷ AUD. Xuất khẩu hàng hoá khác (chủ yếu là vàng và các mặt hàng thương mại bí mật) tăng 16,2%, đạt 23,2 tỷ AUD.

Xuất khẩu hàng hoá bởi mức độ xử lý : 2010-2011 và 2015-2016

Nhập khẩu:

Trong năm 2015-2016, nhập khẩu các sản phẩm thô chưa xử lý giảm 36,7%, đạt 11,7 tỷ AUD và các sản phẩm thô đã qua xử lý giảm 2,5%, đạt 34,3 tỷ AUD. Nhập khẩu các mặt hàng chế tạo tăng 7,1%, đạt 206,0 tỷ AUD, trong đó nhập khẩu hàng STM tăng 2,1%, đạt 15,7 tỷ AUD và nhập khẩu hàng ETM tăng 7,6%, đạt 190,3 tỷ AUD. Hàng hoá khác (chủ yếu là vàng và các mặt hàng thương mại bí mật) tăng 1,8%, đạt 11,3 tỷ AUD.

Nhập khẩu hàng hoá bởi mức độ xử lý: 2010-2011 và 2015-2016

NO COMMENTS