Thực trạng tận dụng ưu đãi của Thái Lan trong Hiệp định...

Thực trạng tận dụng ưu đãi của Thái Lan trong Hiệp định AANZFTA để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang Úc và Niu Di Lân

332
0
SHARE

Thái Lan đã xây dựng và thực thi một chính sách về FTA từ đầu thập kỷ 90. FTA đầu tiên mà Thái Lan tham gia là Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN vào năm 1992. Chính vì vậy nước này rất có kinh nghiệm trong việc tận dụng ưu đãi từ các FTA để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa. Thái Lan đã tận dụng hiệu quả những ưu đãi từ AANZFTA để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang Úc và Niu Di Lân. Họ đã tận dụng những ưu đãi phi thuế quan theo AANZFTA để thu hút đầu tư của Úc và Niu Di Lân vào ngành công nghiệp chế biến, nâng cao năng lực SPS, TBT để tận dụng tốt ưu đãi thuế quan trong Hiệp định. Mức tận dụng ưu đãi của Thái Lan từ Hiệp định trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Úc và Niu Di Lân bình quân giai đoạn 2010-2014 là 33,84%/năm.

Trước khi xuất khẩu sang Úc và Niu Di Lân, doanh nghiệp Thái Lan so sánh lộ trình giảm thuế của hai nước theo AANZFTA, TAFTA và TNEPA để lựa chọn mặt hàng của mình xuất khẩu sang hai thị trường tận dụng ưu đãi từ hiệp định nào sẽ có lợi hơn. Vốn sẵn kinh nghiệm tận dụng ưu đãi từ TAFTA và TNEPA nên khi AANZFTA có giá trị hiệu lực, các doanh nghiệp đã tận dụng hiệu quả những ưu đãi từ Hiệp định để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang Úc và Niu Di Lân. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Úc và Niu Di Lân tận dụng ưu đãi từ AANZFTA gia tăng hàng năm bất chấp kim ngạch xuất khẩu của Thái Lan sang hai thị trường này sụt giảm vào năm 2011. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Thái Lan sang Úc và Niu Di Lân tận dụng ưu đãi từ Hiệp định tăng từ 2.445.994 nghìn USD năm 2010, lên 4.049.200 nghìn USD năm 2014.

Mức độ tận dụng ưu đãi của Thái Lan trong Hiệp định AANZFTA

để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang Úc và Niu Di Lân giai đoạn 2010-2014

Đơn vị: 1.000 USD

  2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014
Tổng KNXK hàng hóa của  Thái Lan (1) 195311520 228823973 229544513 228527440 227572764 1109780210
KNXK hàng hóa của Thái Lan sang Úc và Niu Di Lân (2) 10169407 8851858 10789708 11509889 10536020 51856882
KNXK hàng hóa của Thái Lan sang Úc và Niu Di Lân  tận dụng ưu đãi từ AANZFTA (3) 2445994 2931579 3788628 4332724 4049200 17548125
   Tăng trưởng (3) (%)   19,85 29,24 14,36 -6,54 13,43
   Tỷ trọng (3) trong (1) (%) 1,25 1,28 1,65 1,90 1,78 1,58
   Tỷ trọng (3) trong (2) (%) 24,05 33,12 35,11 37,64 38,43 33,84
Nguồn: Số liệu của Tổng cục Thống kê Thái Lan (National Statistical Office (NSO) -Website: www.nso.gov.th/) và phân tích của nhóm tác giả.

Số liệu ở Bảng trên cho thấy, tỷ trọng của kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Úc và Niu Di Lân tận dụng ưu đãi từ AANZFTA trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Thái Lan sang hai thị trường ngày càng gia tăng, từ mức 24,05% năm 2010 tăng lên 35,11% năm 2012 và 38,43% năm 2014. Thái Lan đã tận dụng hiệu quả những ưu đãi từ Hiệp định để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang hai thị trường này trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu của Úc và Niu Di Lân sụt giảm do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu và thảm họa lũ lụt tại Thái Lan tác động tới sản xuất và xuất khẩu hàng hóa.

Mức tận dụng ưu đãi của Thái Lan từ Hiệp định AANZFTA để đẩy mạnh xuất khẩu sang Úc và Niu Di Lân giai đoạn 2010-2014 là 33,84%. Tuy nhiên mức này vẫn còn thấp khi so sánh với mức tận dụng ưu đãi từ TAFTA (37,96% KNXK sang Úc) và TNEPA (36,74% KNXK sang Niu Di Lân). Do hai hiệp định này thực hiện trước, thuế nhập khẩu của Úc và Niu Di Lân giảm mạnh.

Các mặt hàng xuất khẩu sang Úc mà Thái Lan tận dụng được ưu đãi trong Hiệp định AANZFTA là ô tô và phụ kiện ô tô (HS87), máy điều hòa và các bộ phận từ máy điều hòa (HS84), máy giặt (HS84), nhựa và các sản phẩm từ nhựa (HS39), nhiên liệu khoáng sản (HS27).

Các mặt hàng xuất khẩu sang Niu Di Lân mà Thái Lan tận dụng được ưu đãi từ AANZFTA gồm: Ô tô và phụ kiện của ô tô (HS87), máy điều hòa và các bộ phận từ máy điều hòa (HS84), máy giặt (HS84), hàng may mặc (HS61), cao su và các sản phẩm từ cao su (HS40), nhựa và các sản phẩm từ nhựa (HS39).

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY