Thực trạng tận dụng ưu đãi của In-đô-nê-xi-a trong Hiệp định AANZFTA...

Thực trạng tận dụng ưu đãi của In-đô-nê-xi-a trong Hiệp định AANZFTA để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang Úc và Niu Di Lân

210
0
SHARE

In-đô-nê-xi-a thực hiện chính sách tự do hóa thương mại, mở rộng và đẩy mạnh xuất khẩu. In-đô-nê-xi-a tích cực tham gia đàm phán, ký kết và thực thi các FTA, EPA song phương và đa phương. Tính đến năm 2014, In-đô-nê-xi-a có 8 FTA có giá trị hiệu lực, 6 FTA vùng và 2 FTA song phương. Kim ngạch thương mại hai chiều với các đối tác ký FTA chiếm 67% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của In-đô-nê-xi-a. Nhờ việc thực hiện thành công chính sách tự do hóa thương mại thông qua việc tích cực tham gia vào các liên kết vùng, xuất khẩu hàng hóa của In-đô-nê-xi-a ngày càng được đẩy mạnh. In-đô-nê-xi-a là nước xuất khẩu lớn thứ 28 thế giới năm 2014, chiếm 0,94% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của thế giới.

Sau khi Hiệp định AANZFTA được ký kết, các cơ quan chức năng chính phủ đã tiến hành hợp tác với Úc và Niu Di Lân công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn và kiểm tra để hàng hóa của In-đô-nê-xi-a thuận lợi trong việc thâm nhập thị trường hai nước. Chính vì vậy, khi AANZFTA có giá trị hiệu lực (10/01/2012), các doanh nghiệp In-đô-nê-xi-a đã tận dụng hiệu quả những ưu đãi từ Hiệp định này. Kim ngạch xuất khẩu của In-đô-nê-xi-a sang Úc và Niu Di Lân tận dụng ưu đãi từ AANZFTA gia tăng hàng năm bất chấp kim ngạch xuất khẩu của In-đô-nê-xi-a sang hai thị trường này sụt giảm vào năm 2013. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của In-đô-nê-xi-a sang Úc và Niu Di Lân tận dụng ưu đãi trong Hiệp định tăng từ 1.025.565 nghìn USD năm 2012 lên 1.633.923 nghìn USD năm 2014.

Mức độ tận dụng ưu đãi của In-đô-nê-xi-a trong Hiệp định AANZFTA

để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang Úc và Niu Di Lân giai đoạn 2010-2014

Đơn vị: 1.000 USD

  2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014
Tổng KNXK hàng hóa của  In-đô-nê-xi-a (1) 157779103 203496619 190031839 182551754 176292460 910151775
KNXK hàng hóa của In-đô-nê-xi-a sang Úc và Niu Di Lân (2) 4640644 5954238 5346423 4839995 5499960 26281260
KNXK hàng hóa của In-đô-nê-xi-a sang Úc và Niu Di Lân  tận dụng ưu đãi từ AANZFTA (3) 1025565 1275198 1633923 3934686
   Tăng trưởng (3) (%)       24,34 28,13 26,22
   Tỷ trọng (3) trong (1) (%)     0,54 0,70 0,93 0,43
   Tỷ trọng (3) trong (2) (%)     19,18 26,35 29,71 25,08
Nguồn: Số liệu của Tổng cục Thống kê In-đô-nê-xi-a (Budan Pusat Statistik -Website: www.bqs.go.id) và phân tích của nhóm tác giả.

Tỷ trọng của kim ngạch xuất khẩu hàng hóa In-đô-nê-xi-a sang Úc và Niu Di Lân tận dụng ưu đãi từ Hiệp định AANZFTA trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của In-đô-nê-xi-a sang hai thị trường này tăng lên hàng năm, từ mức 19,18% năm 2012, lên 29,71% năm 2014. In-đô-nê-xi-a đã tận dụng hiệu quả những ưu đãi trong Hiệp định để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang Úc và Niu Di Lân trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu của hai thị trường sụt giảm mạnh do tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Mức tận dụng ưu đãi của In-đô-nê-xi-a từ Hiệp định AANZFTA đẩy mạnh xuất khẩu sang Úc và Niu Di Lân giai đoạn 2010-2014 là 25,08%.

Các mặt hàng xuất khẩu sang Úc mà In-đô-nê-xi-a tận dụng được ưu đãi trong Hiệp định AANZFTA là nhiên liệu khoáng sản (HS 27), máy móc thiết bị (máy điều hòa, máy giặt…) (HS 84), thiết bị điện tử (HS 85).

Các mặt hàng xuất khẩu sang Niu Di Lân mà In-đô-nê-xi-a tận dụng được ưu đãi trong AANZFTA: Thiết bị điện tử (HS 85), sản phẩm từ sắt và thép (HS 73) và nhựa và các sản phẩm từ nhựa (HS 39).

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY