TÀI LIỆU

TÀI LIỆU

BÁO CÁO

Thương mại dịch vụ của Úc trong năm 2015

Tổng thương mại dịch vụ của Úc tăng 9,1% đạt giá trị 142,5 tỷ AUD trong năm 2015. Kể từ năm 2010, thương mại...

Thương mại hàng hoá và dịch vụ của Úc trong năm...

Tổng thương mại hàng hoá và dịch vụ của Úc: Kim ngạch thương mại hàng hoá và dịch vụ Úc đạt 669,3 tỷ AUD,...

Thương mại dịch vụ của Úc trong năm 2014-2015

Xuất khẩu dịch vụ của Úc tăng 9,4% (và tăng 7,6% về khối lượng). Xuất khẩu dịch vụ được ghi nhận tăng trong lĩnh...

Báo cáo nghiên cứu xoài

Úc là một trong những nước có các qui định về kiểm dịch ngặt nghèo nhất trên thế giới. Úc đã xây dựng khuôn...