TÀI LIỆU

TÀI LIỆU

BÁO CÁO

Báo cáo nghiên cứu Đánh giá việc thực hiện đưa trái...

Sau 12 năm đàm phán, ngày 17/4/2015, Úc đã cấp giấp phép nhập khẩu cho trái vải của Việt Nam. Đây cũng là trái...

Thương mại của các bang và vùng lãnh thổ Úc năm...

Bấm vào đây để xem chi tiết.

Thương mại dịch vụ của Úc trong năm 2015-2016

Bấm vào đây để xem chi tiết.

Thống kê hàng hoá nông nghiệp của Úc trong năm 2016

Bấm vào đây để xem chi tiết.