Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 7/2018

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 7/2018

142
0
SHARE

Trong tháng 7/2018, Việt Nam có 3/26 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.

  1. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:

Trong tháng 7/2018, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 2/5 trường hợp vi phạm trong tháng 7/2018.

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
16/07/2018 Frozen cooked salted crab Vietnam Standard plate count 320000, 22000, 230000, 190000, 110000 cfu/g CRU 05/2014
31/07/2018 Ground capsicum powder Japan Salmonella Detected /125g SPI 05/2014
31/07/2018 Frozen cooked red prawn cutlets Argentina Standard plate count 1700000, 1700000, 2200000, 380000, 1800000 cfu/g CRU 05/2014
31/07/2018 Frozen cooked red prawn cutlets Argentina Standard plate count 3100000, 1900000, 640000, 440000, 3000000 cfu/g CRU 05/2014
3/07/2018 Black pepper Vietnam Salmonella Detected /125g SPI 05/2014
  1. Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin

Việt Nam không có trường hợp vi phạm trong tháng 7/2018

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
16/07/2018 Dried anchovies Myanmar Histamine 1056 mg/kg HIS 12/2016
16/07/2018 Dried anchovies Myanmar Histamine 1279 mg/kg HIS 12/2016
16/07/2018 Dried fish with peanut Taiwan Aflatoxin 0.097 mg/kg NUT 10/2016
19/07/2018 Dried yellow fin tuna Sri Lanka Histamine 930 mg/kg HIS 12/2016
4/07/2018 Peanut snack India Aflaxotin 0.018 mg/kg NUT 10/2016
  1. Kiểm tra ngẫu nhiên

Việt Nam có 1/16 trường hợp vi phạm trong tháng 7/2018

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
2/07/2018 Frozen water mushrooms China Paclobutrazol 0.078 mg/kg FSC 1.4.2
3/07/2018 Fresh lychees Vietnam Carbendazim 0.075 mg/kg FSC 1.4.2
3/07/2018 Wheat flour Indonesia Vitamin A

Vitamin D3

Not permitted in this food FSC 1.3.2
9/07/2018 Margarine Philippines Niacin

Vitamin B2

Vitamin B6

Vitamin B12

Not permitted in this food FSC 1.3.2
9/07/2018 Formulated caffeinated beverage Thailand Additive caffeine In excess of levels permitted(contains 333mg/L) mg/kg FSC 2.6.4
16/07/2018 Betel nut India Betel nut Prohibited plant FSC 1.4.4
19/07/2018 Strawberries China Paclobutrazol 0.03 mg/kg FSC 1.4.2
20/07/2018 Fresh lychees China Thiabendazole 0.032 mg/kg FSC 1.4.2
20/07/2018 Frozen blackberry pulp Colombia Carbendazim 0.49 mg/kg FSC 1.4.2
20/07/2018 Fresh lychees China Thiabendazole 0.18 mg/kg FSC 1.4.2
26/07/2018 Strawberries China Procymidone 0.05 mg/kg FSC 1.4.2
26/07/2018 Mangoes Pakistan Indoxacarb Not permitted in this food mg/kg FSC 1.4.2
26/07/2018 Spinach leaves India Acephate

 

E.coli

0.083

 

<10, <10, <10, 20, 40

mg/kg

 

cfu/g

FSC 1.4.2

 

Imported Food Control Act 3(2)

27/07/2018 Preserved chilli bean curd Taiwan Bacillus cereus 200, <100, 3700, 3200, 2900 cfu/g Imported Food Control Act 3(2)
27/07/2018 Hyacinth bean India Profenofos 0.176 mg/kg FSC 1.4.2
26/07/2018 Chilli snack China Additive Vitamin E Not permitted in this food FSC 1.3.2

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY