Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 08/2020

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 08/2020

543
0
SHARE
(Ảnh: Internet)

Trong tháng 08/2020, Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 06 trường hợp vi phạm trong tháng 08/2020.

Bảng 1: Kết quả kiểm tra các thực phẩm có rủi ro

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
3/8/2020 Tahini United Arab Emirates Salmonella Detected /125g SES 05/2014
3/8/2020 Smoked salmon Poland Listeria monocytogenes Detected /125g CHE 07/2018
6/8/2020 Ground black pepper Tanzania United Republic of Salmonella Detected /125g SPI 06/2019
6/8/2020 African birds eye chilli powder Tanzania United Republic of Salmonella Detected /125g SPI 06/2019
10/8/2020 Peanut candy balls India Aflatoxin 0.088 mg/kg NUT 11/2018
11/8/2020 Maldive fish chips India Histamine 606 mg/kg HIS 12/2016
19/8/2020 Kashmiri chilli powder India Salmonella Detected /125g SPI 06/2019
19/8/2020 Unseasoned whole crayfish China Listeria monocytogenes Detected /125g CRU 03/2019
20/8/2020 Pistachio kernels Iran Islamic Republic of Aflatoxin 2.908 mg/kg NUT 11/2018
20/8/2020 Hot tapioca chips Malaysia Hydrocyanic acid 30 mg/kg CAS 09/2016
20/8/2020 Dried fish seer Sri Lanka Histamine 670 mg/kg HIS 12/2016
28/8/2020 Sesame tahini Eqypt Salmonella Detected /125g SES 05/2014
28/8/2020 Dried balaya tuna Sri Lanka Histamine 600 mg/kg HIS 12/2016
28/8/2020 Peanut China Aflatoxin 0.223 mg/kg NUT 11/2018

 

Bảng 2: Kết quả kiểm tra ngẫu nhiên các thực phẩm thuộc diện giám sát

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
11/8/2020 Manii moto original (peanut) Colombia Additive BHT (antioxidant) Not permitted in this food n/a FSC 1.3.1
11/8/2020 Manii moto mixes chocolate (peanut) Colombia Additive BHT (antioxidant) Not permitted in this food n/a FSC 1.3.1
11/8/2020 Manii moto mixes lemon (peanut) Colombia Additive BHT (antioxidant) Not permitted in this food n/a FSC 1.3.1
14/8/2020 Red chilli (frozen) Vietnam Hexaconazole 0.07              Not permitted in this food   mg/kg   FSC 1.4.2
17/7/2020 Dambala wing beans (frozen) Sri Lanka Carbendazim 0.52          Not permitted in this food mg/kg FSC 1.4.2
28/7/2020 Cherry flavoured bubblegum South Africa Additive E127 Not permitted in this food n/a FSC 1.3.1
29/7/2020 Mukhvas (mouth freshener) India Areca catechu       (Betel nut) Prohibited plant n/a FSC 1.4.4
31/7/2020 Hot bean curd preserved Taiwan Bacillus cereus 1000, 3000, 1200, <100, 800 cfu/g Imported Food Control Act section 3(2)
31/7/2020 Chopped spinach – palak India Acephate 0.07        Not permitted in this food mg/kg FSC 1.4.2
31/7/2020 Chopped spinach – palak India Carbendazim 0.47      Not permitted in this food mg/kg FSC 1.4.2
31/7/2020 Chopped spinach – palak India Chlorpyrifos 0.24       Exceeds permitted MRL mg/kg FSC 1.4.2
31/7/2020 Lychee fruit (fresh) Vietnam Chlorpyrifos 0.02         Not permitted in this food mg/kg FSC 1.4.2
31/7/2020 Lychee fruit (fresh) Vietnam Cypermethrin 0.055 Exceeds permitted MRL mg/kg FSC 1.4.2
31/7/2020 Lychee fruit (fresh) Vietnam Difenoconazole 0.08           Exceeds permitted MRL mg/kg FSC 1.4.2
31/7/2020 Lychee fruit (fresh) Vietnam Permethrin 0.7           Exceeds permitted MRL mg/kg FSC 1.4.2
3/8/2020 Crab meat Vietnam Nitrofurazone 0.005 not permitted in this food mg/kg FSC 1.4.2
5/8/2020 Poojafal whole – Betel nut India Areca catechu       (Betel nut) Prohibited plant n/a FSC 1.4.4
5/8/2020 Poojafal slices – Betel nut India Areca catechu       (Betel nut) Prohibited plant n/a FSC 1.4.4
5/8/2020 Poojafal Tukda– Betel nut India Areca catechu       (Betel nut) Prohibited plant n/a FSC 1.4.4
5/8/2020 Banarsi mitha pan – mouth freshener with betel nut India Areca catechu       (Betel nut) Prohibited plant n/a FSC 1.4.4
5/8/2020 Original Chips Ahoy Cereal United States Calcium pantothenate (Vitamin B5) Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
5/8/2020 Fruity pebbles sweetened rice cereal natural & artificial fruit flavour United States Vitamin A Palmitate Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
5/8/2020 Golden crisp sweetened puffed wheat cereal United States Calcium pantothenate (Vitamin B5) Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
5/8/2020 Fermented bean curd China Bacillus cereus 4000, 5300, 1300, 4500, >15000 cfu/g Imported Food Control Act section 3(2)
6/8/2020 Smoked catfish pieces Thailand Enrofloxacin 0.0056       Not permitted in this food mg/kg FSC 1.4.2
7/8/2020 Betel nut Myanmar Areca catechu       (Betel nut) Prohibited plant n/a FSC 1.4.4
7/8/2020 Hawthorn (dried) China Carbendazim 0.14       Not permitted in this food mg/kg FSC 1.4.2
11/8/2020 Jute leaves Philippines Profenofos 0.084          Exceeds permitted MRL mg/kg FSC 1.4.2
11/8/2020 Jute leaves Philippines Chlorpyrifos 0.68           Exceeds permitted MRL mg/kg FSC 1.4.2
11/8/2020 Frosted flakes of corn United States Vitamin B12 Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
11/8/2020 Natural flavoured honey nut cheerios made with real honey United States Vitamin A (Palmitate) Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
11/8/2020 Season rice yellow rice United States Niacin Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
11/8/2020 Season rice yellow rice United States Iron Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
11/8/2020 Season rice yellow rice United States Thiamine Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
11/8/2020 Dirty rice long grain mix with vegetable spices United States Iron Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
11/8/2020 Dirty rice long grain mix with vegetable spices United States Niacin Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
11/8/2020 Dirty rice long grain mix with vegetable spices United States Thiamine Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
11/8/2020 Dirty rice long grain mix with vegetable spices United States Thiamine          mononitrate Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
11/8/2020 Dirty rice long grain mix with vegetable spices United States Folic acid Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
11/8/2020 Sweet preserved dried plums retail China Additive Sodium benzoate Not permitted in this food n/a FSC 1.3.1
11/8/2020 Salty preserved dried plums retail China Additive Sodium benzoate Not permitted in this food n/a FSC 1.3.1
11/8/2020 Preserved orange peel China Additive Sodium benzoate Not permitted in this food n/a FSC 1.3.1
14/8/2020 Chinese donghui bayberry (Myrica rubra) China Cyhalothrin 0.12          Not permitted in this food mg/kg FSC 1.4.2
14/8/2020 Chinese donghui bayberry (Myrica rubra) China Difenoconazole 0.08          Not permitted in this food mg/kg FSC 1.4.2
19/8/2020 Golden Morn Maize & Soya Protein – Nutritious family cereal. Nigeria Pantothenic acid       (Vitamin B5) Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
19/8/2020 Bang cotton candy drink United States Caffeine 630 mg/L FSC 2.6.4
19/8/2020 Bang cherry blade lemon drink United States Caffeine 630 mg/L FSC 2.6.4
19/8/2020 Bang purple guava pear drink United States Caffeine 630 mg/L FSC 2.6.4
19/8/2020 Bang sour heads drinks United States Caffeine 630 mg/L FSC 2.6.4
19/8/2020 Bang blue razz drink United States Caffeine 630 mg/L FSC 2.6.4
19/8/2020 Bang star blast drink United States Caffeine 630 mg/L FSC 2.6.4
19/8/2020 Bang black cherry vanilla drink United States Caffeine 630 mg/L FSC 2.6.4
19/8/2020 Bang peach mango drink United States Caffeine 630 mg/L FSC 2.6.4
19/8/2020 Tipi tip cheesy Sri Lanka Vitamin C Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
21/8/2020 Gluten free corn flakes Italy Pantothenic acid Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
21/8/2020 Gluten free corn flakes Italy  Biotin Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
21/8/2020 Gluten free corn flakes Italy Vitamin B12 Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
21/8/2020 Bake Time Marble Cake Slices Pakistan Additive Sodium benzoate Not permitted in this food n/a FSC 1.3.1
24/7/2020 Honeycomb Turkey Reducing sugars 44 % FSC 2.8.2

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY