Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 07/2020

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 07/2020

165
0
SHARE
(Ảnh: Internet)

Trong tháng 07/2020, Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam không có trường hợp nào vi phạm trong tháng 07/2020.

Bảng 1: Kết quả kiểm tra các thực phẩm có rủi ro

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
8/7/2020 Cooked crawfish tail China Listeria monocytogenes Detected /125g CRU 03/2019
8/7/2020 Cooked crawfish tail China Standard plate count 400 000, 260 000, 290 000, 290 000, 400 000 cfu/g CRU 03/2019
8/7/2020 Sheep milk cured cheese Portugal Listeria monocytogenes Detected /125g CHE 07/2018
10/7/2020 Salted anchovies Philippines Histamine 350 mg/kg HIS 12/2016
15/07/2020 Keeramin (dried fish) Sri Lanka Histamine 470 mg/kg HIS 12/2016
16/7/2020 Roasted bhujia (roasted peanuts) India Aflatoxin 0.052 mg/kg NUT 11/2018
17/07/2020 Smoked salmon Poland Listeria monocytogenes Detected /125g FSH 07/2018
17/7/2020 Tapioca chips India Hydrocyanic acid 22 mg/kg CAS 09/2016
17/7/2020 Tapioca chips India Hydrocyanic acid 16 mg/kg CAS 09/2016
15/7/2020 Frozen mussel meat Chile E. coli <2, 33, 5, <2, <2 MPN/g MOL 04/2017
22/7/2020 Keeramin (dried fish) Sri Lanka Histamine 360 mg/kg HIS 12/2016
22/7/2020 Frozen salted mackerel Thailand Histamine 440 mg/kg HIS 12/2016
30/7/2020 Peanut butter China Aflatoxin 0.021 mg/kg NUT 11/2018
30/7/2020 Kashmiri chilli powder India Salmonella Detected /125g SPI 06/2019
30/7/2020 Tapioca chips India Hydrocyanic Acid 15 mg/kg CAS 09/2016
30/7/2020 Tapioca chips India Hydrocyanic Acid 21 mg/kg CAS 09/2016

 

Bảng 2: Kết quả kiểm tra ngẫu nhiên các thực phẩm thuộc diện giám sát

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
1/7/2020 Door dal (peas) India Chlorpyrifos 0.013 Exceeds permitted MRL mg/kg FSC 1.4.2
1/7/2020 Moong dhuli (lentils) India Chlorpyrifos 0.121 Exceeds permitted MRL mg/kg FSC 1.4.2
1/7/2020 Frozen vegetable tindora India Acephate 0.174 Not permitted in this food mg/kg FSC 1.4.2
1/7/2020 Frozen vegetable tindora India Monocrotophos 0.21 Not permitted in this food mg/kg FSC 1.4.2
2/7/2020 Betel nut India Areca catechu  (Betel nut) Prohibited plant n/a FSC 1.4.4
6/7/2020 Cocoa powder Japan Calcium, Calcium Carbonate, Ferric Pyrophosphate, Niacin, Vitamin B1, A,  B2, D Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
6/7/2020 Cocoa powder Japan Calcium, Calcium Carbonate, Ferric Pyrophosphate, Niacin, Vitamin B1, A, B2, D Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
8/7/2020 Gluten free corn flakes Italy Pantothenic Acid, Biotin and Vitamin B12 Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
8/7/2020 Roasted split betel nut Thailand Areca catechu (Betel nut) Prohibited plant n/a FSC 1.4.4
8/7/2020 Pickled plum (Shiso Zuke Ume) Japan Vitamin B1 Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
9/7/2020 Blackberry juice concentrate organic Germany Paclobutrazol 0.017 Exceeds permitted MRL mg/kg FSC 1.4.2
10/7/2020 Blackeye beans United States of America Chlorpyrifos 0.12 Exceeds permitted MRL mg/kg FSC 1.4.2
10/7/2020 Coconut candy China Vitamin C Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
10/7/2020 Canned yellow peach China Vitamin C Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
10/7/2020 Canned coconut China Vitamin C Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
10/7/2020 Calorie bar Korea Republic of Vitamin C & B5 (Pantothenic acid) Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
13/7/2020 Betel nut Papua New Guinea Areca catechu  (Betel nut) Prohibited plant n/a FSC 1.4.4
17/7/2020 Candy Taiwan Food colour additive 165 Not permitted in this food n/a FSC 1.3.1
21/7/2020 Formulated supplementary sports drink United States of America Methylliberine – Unapproved Novel Food Not permitted in this food n/a FSC 1.5.1
23/7/2020 Fermented bean curd China Bacillus cereus 6200, 5900, 5700, >15000, >15000 cfu/g Imported Food Control Act section 3(2)
24/7/2020 Herb, mint Belgium Cyhalothrin 0.02 Not permitted in this food mg/kg FSC 1.4.2

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY