Bài học kinh nghiệm về phía Chính phủ của một số nước...

Bài học kinh nghiệm về phía Chính phủ của một số nước ASEAN về tận dụng ưu đãi trong Hiệp định AANZFTA có thể tận dụng cho Việt Nam

622
0
SHARE

Xây dựng kế hoạch và triển khai các việc cần làm để tận dụng ưu đãi trong Hiệp định AANZFTA

Theo kinh của Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po và In-đô-nê-xi-a, ngay sau khi ký kết Hiệp định AANZFTA, Chính phủ phân công công việc cụ thể cho các Bộ, ngành chức năng thực thi Hiệp định. Bộ Thương mại/Bộ thương mại và Công nghiệp được phân công theo dõi, giám sát việc thực thi Hiệp định, phối hợp với các bộ, ngành khác để thực hiện. Các cơ quan chức năng được phân công đã tiến hành:

– Xây dựng kế hoạch tổng thể và chi tiết triển khai các việc cần làm để tận dụng những ưu đãi Hiệp định AANZFTA.

– Triển khai nhanh và hiệu quả các việc cần làm tiếp theo liên quan đến việc thực thi Hiệp định (thông tin cho doanh nghiệp về các ưu đãi trong Hiệp định, ban hành các văn bản hướng dẫn thực thi Hiệp định…).

– Chỉ đạo các cơ quan thương vụ ở nước ngoài nắm tình hình điều chỉnh về chính sách của Úc, Niu Di Lân và phản ánh  kịp thời về Bộ Thương mại/Bộ Thương mại và Công nghiệp để có hướng giải quyết, liên hệ với các cơ quan hữu quan, các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp có các biện pháp xử lý.

– Tiến hành các thủ tục trong nước và ngoài nước để ký kết và thực hiện Nghị định thư sửa đổi Hiệp định AANZFTA: chuyển đổi biểu thuế từ AHTN2007 sang AHTN2012, ban hành các văn bản thực thi.

Nâng cao hiệu quả triển khai Hiệp định AANZFTA

Thực thi AANZFTA khoảng 1-2 năm, các cơ quan chức năng của Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po và In-đô-nê-xi-a tổ chức các cuộc hội thảo có sự tham gia của các hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả mà Hiệp định mang lại cho hoạt động thương mại và đầu tư. Vì là giai đoạn đầu thực thi Hiệp định nên việc cắt giảm thuế quan chưa mạnh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiểu về Hiệp định vẫn còn hạn chế, một số nội dung hợp tác mà các bên cam kết thực hiện trong Hiệp định vẫn còn chậm triển khai hoặc chưa triển khai.

Kinh nghiệm của ba nước ASEAN là nâng cao hiệu quả triển khai Hiệp định để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang Úc và Niu Di Lân. Các cơ quan chức năng chính phủ tiến hành:

– Tích cực và chủ động trong việc đàm phán với phía Úc và Niu Di Lân về một số vấn đề liên quan đến việc thực thi Hiệp định để cụ thể hóa hơn nữa, trong đó có vấn đề hỗ trợ nâng cao năng lực về SPS, TBT.

– Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Hiệp định đến cộng đồng doanh nghiệp để họ nắm được nội dung Hiệp định, những cam kết về thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư… của Úc và Niu Di Lân, những ưu đãi và cách thức được hưởng ưu đãi từ Hiệp định đối với hàng xuất khẩu sang hai thị trường này. Cung cấp thông tin và đưa ra các hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp về cách thức để được hưởng ưu đãi trong Hiệp định.

Ngoài việc tổ chức các hội thảo phổ biến về Hiệp định, cần đưa thông tin rộng rãi và cụ thể hơn về Hiệp định (nội dung hiệp định, cam kết và lộ trình giảm thuế của Úc và Niu Di Lân, những lợi ích của Hiệp định, quy tắc xuất xứ, yêu cầu về SPS, TBT, các chuyên gia tư vấn…) lên website của chính phủ, Bộ Thương mại/ Bộ Thương mại và Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp… Bên cạnh đó, biên soạn những “cẩm nang” mang tính hướng dẫn để doanh nghiệp không những có thể hiểu về Hiệp định mà còn biết được cách thức để có thể tận dụng những ưu đãi trong Hiệp định.

Trong quá trình thực thi Hiệp định AANZFTA, định kỳ khoảng hai năm một lần tổ chức hội thảo đánh giá việc thực thi Hiệp định, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn và nâng cao hiệu quả triển khai Hiệp định. Khi có những vấn đề mới phát sinh hoặc các đối tác điều chỉnh quy định nhập khẩu… tổ chức hội thảo thông tin tới các hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng tốt hơn những ưu đãi trong Hiệp định, thường xuyên cập nhật thông tin về Hiệp định trên trang web của chính phủ, Bộ Thương mại/Bộ Thương mại và Công nghiệp.

Phát triển công nghiệp hỗ trợ

Đa phần các nước ASEAN đều thực hiện chiến lược công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu. Sớm nhận thức được vai trò của công nghiệp hỗ trợ đối với phát triển công nghiệp của đất nước, Thái Lan và Ma-lai-xi-a đã rất chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ. Công nghiệp hỗ trợ đóng vai trò then chốt trong việc đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp chính ở ba nước này. Khi công nghiệp hỗ trợ phát triển tạo cơ sở vững chắc phát triển nền công nghiệp của đất nước. Xin-ga-po là nước NICs thế hệ thứ nhất, Thái Lan và Ma-lai-xi-a là nước NICs thế hệ thứ hai. Xin-ga-po là nước có ngành công nghiệp phát triển, còn Thái Lan và Ma-lai-xi-a là hai nước có ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển. Ngành công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ phát triển cũng đồng nghĩa với việc hàng xuất khẩu tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu giúp cho Thái Lan, Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của hoạt động xuất khẩu.

Xin-ga-po, Thái Lan và Ma-lai-xi-a có ngành công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ phát triển trong khối ASEAN, nên hàng xuất khẩu đáp ứng tốt quy tắc xuất xứ trong các FTA nói chung, AANZFTA nói riêng để đẩy mạnh xuất khẩu sang Úc và Niu Di Lân. Kinh nghiệm của ba nước này là phát triển công nghiệp hỗ trợ giúp cho doanh nghiệp tận dụng hiệu quả những ưu đãi trong các FTA.

Đẩy nhanh quá trình công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn và kiểm tra

Thái Lan, Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po đều tận dụng tốt những ưu đãi trong Hiệp định AANZFTA để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang Úc và Niu Di Lân. Ngoài việc chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ, ba nước này đều đã xây dựng tiêu chuẩn cho hàng hóa, hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế từ nhiều năm. Thái Lan, Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po ký kết FTA song phương với Úc và Niu Di Lân, nên họ đã tiến hành hợp tác nâng cao năng lực về SPS, TBT và ký thỏa thuận công nhận tiêu chuẩn của nhau.

Ngay sau khi ký Hiệp định AANZFTA, Thái Lan, Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po đã đẩy nhanh quá trình công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn và kiểm tra với Úc và Niu Di Lân. Các cơ quan chức năng của hai bên nhanh chóng tiến hành các thủ tục để công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn và kiểm tra. Kết quả đạt được là tiêu chuẩn và kết quả kiểm tra là tương đương nhau giữa Thái Lan, Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po với Úc và Niu Di Lân. Do vậy, hàng xuất khẩu cả ba nước này đáp ứng rất tốt tiêu chuẩn chất lượng, SPS, TBT của Úc và Niu Di Lân.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY