Báo cáo thực phẩm vi phạm tháng 7/2017

Báo cáo thực phẩm vi phạm tháng 7/2017

554
0
SHARE

Trong tháng 7/2017, Việt Nam có 5/30 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.

  1. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:

Trong tháng 7/2017, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 5/12 trường hợp vi phạm trong tháng 7/2017.

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
4/07/2017 Cooked Vannamei prawn cutlets China Vibrio cholerae Detected /125g CRU 05/2014
7/07/2017 Pistachio halva Turkey Salmonella Detected /125g SES 05/2014
10/07/2017 Cooked Vannamei prawns Vietnam Standard plate count 220000, 240000, 45000, 1000000, 250000 cfu/g CRU 05/2014
10/07/2017 Cooked Vannamei prawns Vietnam Standard plate count 14000000, 14000, 100000, 28000, 5500 cfu/g CRU 05/2014
10/07/2017 Pasteurised crab meat Indonesia Standard plate count >4900000, <1000, <1000, <1000, <1000 cfu/g CRU 05/2014
11/07/2017 Dry desiccated coconut India Salmonella Detected /250g DC 05/2014
13/07/2017 Chilli powder India Salmonella Detected /125g SPI 05/2014
21/07/2017 Cooked prawns China Standard plate count 210000, 190000, 290000, 140000, 130000 cfu/g CRU 05/2014
21/07/2017 Frozen shrimp Malaysia Vibrio cholerae Detected /125g CRU 05/2014
24/07/2017 Black pepper Vietnam Salmonella Detected /125g SPI 05/2014
24/07/2017 Cooked Vannamei prawns Vietnam Standard plate count 45000, 920000, 45000, 920000, 220000 cfu/g CRU 05/2014
8/06/2017 Black pepper Vietnam Salmonella Detected /125g SPI 05/2014

 

  1. Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin

Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 7/2017.

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
12/07/2017 Dried kelp Korea, Republic of Iodine 3100 mg/kg

dry weight

BSW 12/2016
13/07/2017 Tapioca chips India Hydrocyanic acid 15 mg/kg CAS 09/2016
07/07/2017 Cassava chips Sri Lanka Hydrocyanic acid 12 mg/kg CAS 09/2016

 

  1. Kiểm tra ngẫu nhiên

Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 7/2017

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
4/07/2017 Frozen soft shell crab Myanmar Nitrofurans 0.0010 mg/kg FSC 1.4.2
4/07/2017 Frozen soft shell crab Indonesia Nitrofurans 0.0015 mg/kg FSC 1.4.2
14/07/2017 Breakfast cereal South Africa Vitamin K,

Vitamin H,

Calcium,

Chromium,

Copper,

Molybdenum,

Phosphorus,

Selenium

Not permitted in this food FSC 1.3.2
18/07/2017 Cut okra India Acephate

Monocrotophos

0.053

0.056

mg/kg FSC 1.4.2
18/07/2017 Baby okra India Acephate

Monocrotophos

0.13

0.2

mg/kg FSC 1.4.2
5/07/2017 Dried chilled apple China Tebuconazole 0.061 mg/kg FSC 1.4.2
20/07/2017 Boiled bracken Korea, Republic of Bracken

(Pteridium aquilinum)

Prohibited plant Pteridium aquilinum FSC 1.4.4
20/07/2017 Prepared vegetable okazu bibinba Japan Bracken

(Pteridium aquilinum)

Product contains prohibited plant Pteridium aquilinum FSC 1.4.4
18/07/2017 Dried longan Thailand Carbendazim 0.096 mg/kg FSC 1.4.2
28/07/2017 Preserved bean curd China Bacillus cereus 12000, >12000, >11000, >7500, >7500 cfu/g IF Control Act 1992, Section 3 (2)
28/07/2017 Cereal product South Africa Vitamin B5, B12, H, K,

Chromium,

Copper,

Iodine,

Manganese,

Molybdenum,

Phosphorus,

Selenium

Not permitted in this food FSC 1.3.2
28/07/2017 Banana flavoured

cereal product

South Africa Vitamin B5, B12, H, K,

Chromium,

Copper,

Iodine,

Manganese,

Molybdenum,

Phosphorus,

Selenium

Not permitted in this food FSC 1.3.2
28/07/2017 Chocolate flavoured

cereal product

South Africa Vitamin B5, B12, H, K,

Chromium,

Copper,

Iodine,

Manganese,

Molybdenum,

Phosphorus,

Selenium

Not permitted in this food FSC 1.3.2
28/07/2017 Strawberry flavoured

cereal product

South Africa Vitamin B5, B12, H, K,

Chromium,

Copper,

Iodine,

Manganese,

Molybdenum,

Phosphorus,

Selenium

Not permitted in this food FSC 1.3.2
28/07/2017 Oat cereal product South Africa Vitamin B5, B12, H, K,

Chromium,

Copper,

Iodine,

Manganese,

Molybdenum,

Phosphorus,

Selenium

Not permitted in this food FSC 1.3.2

 

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY